ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία www.open-theater.gr  διαχειρίζεται η OPEN STUDIO POST & OPEN THEATER ART ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο OPEN STUDIO POST & OPEN THEATER ART Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στην οδό Σκύρου 78 Ν. Κυψέλη Αθήνα και στο εξής θα αποκαλούμε ‘OPEN THEATER’ και τη διαδικτυακή τοποθεσία www.open-theater.gr ‘ιστοσελίδα’.

Ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων το ‘OPEN THEATER’ και προς εκπλήρωση της νόμιμης αποστολής του, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με το Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει ενημέρωση στους επισκέπτες της, παρουσιάζοντας τις πολιτιστικές καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ‘OPEN THEATER’

Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας πολιτικής

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους το ‘OPEN THEATER’ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από τη κείμενη νομοθεσία.

Συλλογή- επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας, καθώς και των υποσέλιδων αυτής χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.

Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας όπου απαιτείται η συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς.

Το ‘OPEN THEATER’ μπορεί να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, τυχόν δεδομένα χρηστών όπως, όνομα, email, τηλέφωνο (εφεξής ‘προσωπικά δεδομένα’) τα οποία θα περιέχονται στη γνώση του, μέσω της ιστοσελίδας.

Το ‘OPEN THEATER’ θα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς, με σκοπό την επιπλέον ενημέρωσή τους στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες.

Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη κατά την αποστολή μηνύματός του, μέσω της επιλογής, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της ‘ιστοσελίδας’, με σκοπό τη παροχή επιπλέον ενημέρωσής του, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής. Ο χρήστης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, (αποστολή μηνύματος) θα καλείται ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του, αποδεχόμενος την παρούσα.

Ειδικότερα ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως το ‘OPEN THEATER’ υπό τους όρους των διατάξεων του νόμου 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3471/2006 και του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016,  θα διατηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται για διάστημα ενός (1) έτους, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση του χρήστη. Ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής, στατιστικής ή ιστορικής έρευνας, καθώς και για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του ‘OPEN THEATER’

Δικαιώματα υποκειμένου (χρήστη)

Κάθε χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/97 για τη προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το ‘OPEN THEATER’ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected] ή να απευθύνεται στη διεύθυνση Σκύρου 78 Ν. Κυψέλη, 11 362 Αθήνα, τηλ. 210 8831787.

Το ‘OPEN THEATER’ ρητά δεν θα προβεί στη κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διάδοση, διαβίβαση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρέχει ο χρήστης, χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Χρήση cookies

Στην ιστοσελίδα του ‘OPEN THEATER’ χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Θεωρούμε την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σε ότι αφορά και το ειδικότερο ζήτημα της χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε τη ιστοσελίδα μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Βλέπε αναλυτικά:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL .

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για τη χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς τη χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη, ακόμη στη διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στη γενική ιστοσελίδα.

β) Cookies λειτουργικότητας: Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα / εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί (το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή την περιοχή που βρίσκεται ο χρήσης) και βελτιώνουν τη δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες

γ) Cookies απόδοσης: Συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στο χρήστη.

δ) Cookies Ανάλυσης / Google Analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics με την υπηρεσία «conversion tracking». Η Google Analytics χρησιμοποιεί ‘cookies’, που αποθηκεύονται στον client υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα.

Μπορείτε ωστόσο να αποτρέψετε την Google από την συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας ένα  πρόσθετο στον περιηγητή που είναι διαθέσιμο στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Γενικότερα, η χρήση των cookies εν γένει μπορεί να ρυθμιστεί μέσα τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) σας, ωστόσο ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω της εγκατάστασης Cookies διατηρούνται όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ αλλά και στον νόμο 3471/06 (άρθρο 5παρ. 1).

Οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα απευθύνεται στο   email:  [email protected]

 

14/05/20