8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 21 Σεπτεμβρίου 2021. (Οι εγγραφές ξεκινούν Δευτέρα 28 Ιουνίου).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 18 Σεπτεμβρίου 2021. (Και τα δύο τμήματα έχουν συμπληρωθεί)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 14 Ιουνίου 2021. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
11ο Εργαστήριο Μεταγλώττισης με τον Ακίνδυνο Γκίκα

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 21 Μαΐου 2021. (ο εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 15 Μαΐου 2021 (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 18 Μαΐου 2021. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ