4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη εγγραφών 6 Απριλίου 2020. (Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη εγγραφών 6 Απριλίου 2020. (Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ζ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 17 Ιανουαρίου 2020. (Το εργαστήριο είναι σε αναστολή λόγω πανδημίας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 21 Ιανουαρίου 2020 (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΣΤ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 14 Σεπτεμβρίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 17 Σεπτεμβρίου (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ